Ingezonden door: redactie
20-12-2006

Inspraakprocedure Verkeer en Waterstaat

Ivm verbreding A27 Lunetten-Rijnsweerd: zie inspraakreactie Werkgroep Lucht en Geluid

Procedure Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat

Van 9 november tot en met 20 december 2006 ligt de startnotitie A27 Lunetten - Rijnsweerd
ter inzage. De startnotitie doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Wet milieubeheer
en de Algemene wet bestuursrecht. Op grond hiervan kunt u tot en met 20 december
2006 uw mening geven over de inhoud van deze startnotitie.

Achtergrond
Rijkswaterstaat wil de rijbaan tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd op de A27 aanpassen.
Door deze aanpassing kan de doorstroming op de A27 ?n op het knooppunt Lunetten
verbeteren. Het verkeer kan dan bij Lunetten vanaf de A12 en A27 ongehinderd verder rijden
naar het noorden (A27) of het oosten (A28). Bijkomend voordeel is dat de geplande spitsstroken
op de A12, A27 en A28 rond Utrecht door deze maatregel veel beter tot hun recht komen.
Met het uitbrengen van de startnotitie maakt Rijkswaterstaat bekend een onderzoek te starten
naar de mogelijkheden om de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd in noordelijke
richting te verbreden.
Voor de verbetering van de doorstroming worden twee alternatieven onderzocht:
? het voorkeursalternatief: een verbreding met twee extra rijstroken in noordelijke richting;
? het meest milieuvriendelijke alternatief: dit is het voorkeursalternatief met extra maatregelen
om de milieueffecten te verzachten.
Voor beide alternatieven is beperkt extra ruimte nodig. De bestaande indeling van de rijbaan
zal veranderen. De twee alternatieven zullen worden vergeleken met de referentiesituatie.
Dit is de situatie waarin er niets verandert aan de weg.

Startnotitie
Een startnotitie markeert het begin van een trac?wetprocedure en een milieueffectrapportage.
In de startnotitie leest u welke alternatieven onderzocht worden en wat de achtergronden en
uitgangspunten hierbij zijn.

Waar kunt u de startnotitie inzien?
De startnotitie A27 Lunetten - Rijnsweerd kunt u van 9 november tot en met 20 december
2006 gedurende de openingstijden inzien op de volgende locaties:
? de gemeentehuizen van Bunnik, De Bilt, Houten, Nieuwegein en Zeist;
? het informatiecentrum van de gemeente Utrecht;
? de hoofdvestigingen van de openbare bibliotheken van bovengenoemde gemeenten;
? de hoofdvestiging van Rijkswaterstaat Utrecht in Nieuwegein;
? Het Mobilion in Utrecht;
? de bibliotheken van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en van VROM, beide
in Den Haag.
Ook kunt u kijken op de website http://www.inspraakvenw.nl. Vanaf deze site kunt u de startnotitie
downloaden. Een exemplaar van de startnotitie is ook op te vragen bij Rijkswaterstaat Utrecht,
telefoon 030 600 9 500.
Nadere informatie

Voor nadere informatie over de inhoud van de startnotitie kunt u, op werkdagen, contact
opnemen met de Landelijke informatielijn, telefoon 0800 8002. Voor inlichtingen over
de inspraakprocedure kunt u terecht op http://www.inspraakvenw.nl en bij het Inspraakpunt,
telefoon 070 351 96 02.

Hoe kunt u reageren op de startnotitie?
Gedurende de gehele inspraaktermijn kunt u schriftelijk of mondeling inspreken op deze startnotitie.
Uw schriftelijke reactie kunt u tot en met 20 december 2006 sturen naar:
Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat
Startnotitie A27 Lunetten - Rijnsweerd
Postbus 30316
2500 GH Den Haag
U kunt ook via internet reageren: http://www.inspraakvenw.nl.
Indien u mondeling wilt inspreken, wordt u vriendelijk verzocht dit voor 7 december 2006
kenbaar te maken aan het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, telefoon 070 351 96 02.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Het Inspraakpunt bundelt alle reacties en stuurt deze onder andere naar de ministers van
V&W en van VROM en de commissie voor de milieueffectrapportage. Deze commissie adviseert
de ministers over de richtlijnen voor de inhoud van het onderzoek naar de milieueffecten.
Mede op basis van dit advies en de inspraakreacties stellen de ministers vervolgens de richtlijnen
vast. De richtlijnen geven aan waar het onderzoek met verschillende oplossingen aan moet
voldoen. Na afronding van het onderzoek verschijnt er een rapport: het zogenaamde Ontwerptrac?besluit/
Milieu-effectrapport (OTB/MER). Op dit rapport is opnieuw inspraak mogelijk.
Zo spoedig mogelijk na afloop van de inspraaktermijn kunt u de ontvangen reacties inzien
op dezelfde locaties waar nu de startnotitie ter inzage ligt.Reageer op deze inzending