Ingezonden door: Paulus Jansen, Texel 12, 3524 AP
08-09-2005

SP wil opheldering over onttrekken openbare parkeerplaatsen

De SP gemeenteraadsfractie wil weten waarom het College van B&W meewerkt aan een bouwplan van Bo-ex91 in Lunetten voor het omzetten van openbare parkeerplaatsen in garages, zonder dat is vastgesteld dat daarvoor draagvlak bestaat onder de bewoners en zonder dat de gemeenteraad zich daar op enige wijze over heeft kunnen uitspreken.

Tijdens een informatieavond van Bo-ex eind augustus bleek dat de meeste bewoners van Frans Lunetten de extra woonlasten van ?50 per maand ten gevolge van de bouw van de parkeergarages niet zien zitten en ook bezwaar maken tegen de slechtere bereikbaarheid van de entreehallen voor hulpdiensten en laden en lossen. Daarnaast voorzien de bewoners dat na aanleg van de garages de resterende openbare ruimte in de buurt straks mudvol staat met geparkeerd blik van bewoners die geen ?50 per maand overhebben voor een parkeerplaats.

Bijlage: Schriftelijke vragen SP

Gemeente Utrecht
t.a.v. College van burgemeester en wethouders
Postbus 16200
3500 CE UTRECHT


Utrecht, 8 september 2005.
Betreft: schriftelijke vragen inzake openbare parkeerplaatsen in Frans Lunetten


Geachte College,

Op 23 augustus jl. heeft woningcorporatie Bo-ex91 een informatieavond belegd voor de bewoners van het complex Frans Lunetten (Normandi? e.o.).

Tijdens de informatieavond bleek dat Bo-ex91 van plan is om een groot aantal parkeerplaatsen aan de openbare weg om te zetten in plaatsen in parkeergarages. Voor de bewoners zou dit gepaard gaan met ?50 per maand aan extra kosten per te huren parkeerplaats. Ook zullen in de toekomst veel minder parkeerplaatsen toegankelijk zijn voor bezoekers en is de entree van Henegouwen slechter bereikbaar voor hulpdiensten en ten behoeve van laden en lossen. Van de aanwezige bewoners op de informatieavond was een ruime meerderheid tegenstander van het plan in de huidige vorm. Desondanks wil Bo-ex91 het plan doorzetten.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen:

1.
Heeft de gemeente Utrecht een rol gespeeld bij de totstandkoming van het bouwplan?
Zo ja, welke?

2.
Is voor de realisatie van het bouwplan grond nodig die eigendom is van de gemeente Utrecht? Zo ja, heeft de gemeente Utrecht al grond aan Bo-ex91 verkocht ten behoeve van de realisatie van het bouwplan?

3.
Is er voor de realisatie van het bouwplan naar uw mening een art.19 WRO vergunning nodig? Zo nee, waarom niet?

4.
Kan de gemeente Utrecht op grond van erfpachtvoorwaarden eisen stellen aan het gebruik van de gronden die nu als openbare parkeerplaatsen gebruikt worden en zo ja, bent u dat van plan?

5.
Wat zijn de criteria voor de gemeente Utrecht om al dan niet mee te werken aan bouwplannen die ertoe leiden dat openbare parkeerplaatsen worden omgezet in besloten parkeerplaatsen? Bent u met ons van mening dat draagvlak onder de gebruikers van die parkeerplaatsen een belangrijk criterium dient te zijn?

6.
Wat is in de visie van uw College de rol van het wijkbureau bij dit soort initiatieven in een wijk? Was de wijkwethouder op de hoogte? Is het gebruikelijk dat gemeentelijke vakdiensten zaken doen met externe partijen zonder afstemming met of zelfs informatie van het betreffende wijkbureau?

Hoogachtend,
P. Jansen, fractie SP