Ingezonden door: Perbericht gemeente Utrecht
05-10-2005

Meer geld en uitbreiding van de regelingen voor bestrijding armoede

Utrecht gaat met volle kracht door met het bestrijden van armoede. Veel bestaande regelingen, die per 2006 zouden stoppen, worden toch voortgezet. Bovendien wordt het armoedebeleid met nieuwe regelingen uitgebreid. Nieuw is bijvoorbeeld voor minima: de uitbreiding van het SchoolExtra fonds voor kinderen op de basisschool (tot nu toe alleen voor voortgezet onderwijs), een computer voor gezinnen met een zeer laag inkomen met kinderen die beginnen in het voortgezet onderwijs, de gemeentelijke bijdrage aan de aanvullende ziektekostenverzekering wordt regulier gemaakt (was ??nmalig) en gratis sportaanbod voor kinderen op de basisschool. Voortgezet worden onder meer: U-pas inclusief de populaire eettafels voor 55+, kwijtschelding belastingen, woonlastenfonds, vergoeding tandartskosten en uitkering voor chronisch zieken. Er wordt veel extra geld uitgetrokken om dit alles financieren.

Het is niet gemakkelijk om een gemeentelijk programma voor armoedebestrijding overeind te houden, want het rijk heeft sterk bezuinigd op de budgetten hiervoor. Toch slaagt Utrecht erin om een ruimhartig armoedebeleid te voeren. Dat Utrechtse regelingen zoals U-Pas, SchoolExtra en het Woonlastenfonds effect hebben, blijkt uit onderzoeken van het NIBUD naar het inkomen van minima. Hun financi?le positie is in Utrecht in het algemeen beter dan gemiddeld in Nederland.

Het Utrechtse armoedebeleid is nu herijkt. Hierbij is onder meer gekeken naar het NIBUD-onderzoek, de uitkomsten van de armoedeconferentie (mei 2005), verzoeken uit de stad en de ontwikkeling van rijksbudgetten. Resultaat is het voortzetten en uitbreiden van regelingen waar minima echt wat aan hebben en een aantal nieuwe regelingen. De (nieuwe) regelingen vallen binnen de hoofdthema"s van de armoedebestrijding: ondersteuning voor vaste lasten, bevordering participatie, maatwerk/bijzondere bijstand en schuldhulpverlening.

Het ruimhartige armoedebeleid is mogelijk dankzij een strenge aanpak van fraude. Uitkeringen en regelingen zijn alleen bestemd voor degenen die het echt nodig hebben. Door fraude stevig aan te pakken blijven solidariteit en draagvlak voor sociale voorzieningen behouden.


Ondersteuning vaste lasten
Bij de ondersteuning voor vaste lasten blijven de kwijtschelding belastingen en - door het NIBUD als belangrijke regeling genoemd - het Woonlastenfonds. De bijdrage van de gemeente aan de premie voor aanvullende ziektekostenverzekering blijft bestaan (was ??nmalig); de hoogte van de bijdrage wordt eind dit jaar vastgesteld. Nieuw is een gemeentelijke bijdrage van ? 150 per jaar aan kosten van kinderopvang voor mensen met een gesubsidieerde baan (voor maximaal drie jaar).

Bevordering participatie
Bij de bevordering van participatie blijven de U-pas en de eettafels voor 55+ bestaan. Per jaar worden meer dan 5600 kortingen via de pas verstrekt. Er zijn ongeveer 25 goed bezochte eettafels in de stad, waar ouderen een gezonde maaltijd en gezelligheid vinden. De U-pas wordt door het NIBUD genoemd als een regeling die echt verschil maakt voor minima. Dat geldt ook voor het SchoolExtra fonds, dat nu wordt uitgebreid voor kinderen op de basisschool. Ouders kunnen ? 50 per kind per schooljaar krijgen voor bijvoorbeeld schoolreisjes. Tot nu toe was dit fonds er alleen voor leerlingen van het voortgezet onderwijs (? 100 per jaar). Aanvullend op de U-pas zijn er nog twee nieuwe regelingen: kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen via de Stichting Utrechts Sportfonds gratis sporten (aanmelding gebeurt via instellingen en scholen, te beginnen in Kanaleneiland najaar 2005) en een computer voor gezinnen met kinderen die beginnen in het voortgezet onderwijs. Het gaat bij dit laatste om ??n computer per gezin; hiervoor komen ongeveer 500 gezinnen in aanmerking.

Maatwerk/ bijzondere bijstand en schuldhulpverlening
De vergoeding voor tandartskosten blijft bestaan (was ??nmalig). Deze kosten zijn vaak hoog en verzekeren is duur. Daarom de mogelijkheid van extra vergoeding via de bijzondere bijstand (naast het bedrag dat via de aanvullende verzekering wordt vergoed). De uitkering voor chronisch zieken (een vergoeding van extra noodzakelijke kosten) blijft ook regulier bestaan.Oorspronkelijk liep deze af per 2006. De vergoeding van medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn vervalt in januari 2006 wel, omdat deze middelen in de ziektekostenverzekering worden opgenomen. Nieuw is een toeslag voor zelfstandig wonende alleenstaande jongeren van 18 tot en met 20 jaar, die werk zoeken. Als zij via de gemeente in een traject zitten voor het vinden van werk, dan krijgen zij een toeslag op hun uitkering tot het minimum jeugdloon (ruim 100 euro per maand). Als ze stoppen met het traject, dan vervalt de toeslag.

Het werk op het gebied van schuldhulpverlening gaat door. Er wordt steeds meer aandacht besteed aan de preventie van schulden, onder meer bij jongeren.

Sparen voor onder meer koelkast, fornuis en bed
Mensen die langer dan vijf jaar een inkomen hebben op bijstandsniveau krijgen een toeslag (de zogenaamde langdurigheidstoeslag). Besloten is dat dit geld voortaan bestemd is voor de aanschaf van duurzame goederen voor in huis, zoals een fornuis, bed, matras, koelkast of wasmachine. De gemeente gaat ervan uit dat als je jarenlang een uitkering hebt, het niet lukt om te sparen voor dit soort grote uitgaven. Daar wordt nu de toeslag voor opzij gelegd. Huishoudens die langer dan drie jaar leven van een inkomen tot 10% boven het bijstandsniveau en geen recht hebben op de langdurigheidstoeslag, krijgen voortaan een reserveringstoeslag. Deze is voor dezelfde duurzame gebruiksgoederen bestemd. Deze toeslag is voor gezinnen met kinderen ? 350 per jaar, voor gezinnen zonder kinderen ? 175, voor alleenstaande ouders ? 225, voor alleenstaanden ? 150, voor alleenstaande 65+ ? 200, voor gehuwden 65 plus ? 300,- per jaar. Als huishoudens recht hebben op de langdurigheidstoeslag, dan vervalt de reserveringstoeslag.

Tot slot wordt gewerkt aan meer bekendheid en bereik van de regelingen. Het bereik is in Utrecht in vergelijking met andere steden goed: vier van de vijf huishoudens die recht hebben op een regeling worden bereikt. Maar het kan altijd beter. Daarom worden onder meer onderzoeken naar de tevredenheid van klanten uitgevoerd en komt er een 'brigade' die helpt bij het invullen van formulieren.

Gemeente Utrecht moet dit alles ook kunnen betalen. Het budget voor armoedebestrijding bedraagt dit jaar ? 8.6 miljoen. Dat is inclusief ? 1 miljoen extra, die de gemeenteraad jaarlijks beschikbaar heeft gesteld. Er is ook een fonds waarin ??nmalig ? 2.8 miljoen gestort is, waaruit voorlopig tekorten in het armoedeprogramma kunnen worden betaald. Vanaf 2006 wordt jaarlijks ruim ? 2 miljoen extra voor de uitbreiding van het armoedebeleid uitgetrokken.