Bericht

Verbreden Ring Utrecht? Makkelijker gezegd dan gedaan.

Geplaatst op 21 november 2019, 21:00 uur

Er is nog veel onduidelijk hoe het nu verder gaat met de verbreding van de A27. Wel is duidelijk dat de minister roept dat zij zich wil houden aan haar opdracht vanuit het regeeerakkoord. Vertraging is er zeker, mogelijk drie jaar, en zeker is ook dat het project tientallen miljoenen meer zal kosten en er is een kans dat het plan in de huidige vorm geen doorgang kan vinden als gevolg van stikstof. zo schrijft zij deze week aan de Tweede Kamer. Zij verwacht over een half jaar meer duidelijkheid.

Dat er nog vele hobbels te gaan zijn vindt het samenwerkingsverband van bewoners De kerngroep Ring Utrecht ook. Hieronder een aantal aspecten die wij als hindernis  zien en de oplossingsrichting waar wij de komende periode op inzetten:

 

 

“Stikstofruimte” "biedt geen ruimte voor Verbreding van de Ring Utrecht (A12/A27)

 Het kabinet heeft 13 november jl besloten de maximum snelheid (tussen 06.00 en 19.00 uur) in het land te verlagen naar 100 km/uur. Dit om “stikstofruimte” te scheppen voor bouwprojecten (75.000 woningen) en 7 specifiek genoemde Rijkswegenprojecten. Daarbij is ook de verbreding van de Ring Utrecht (A12/A27) genoemd

Op grond van een snelle berekening denkt de Kerngroep Ring Utrecht dat de snelheidsverlaging te weinig oplevert. Wanneer je 75.000 woningen wilt bouwen is er geen ruimte voor aanleg of verbreding van snelwegen, en omgekeerd. De stikstofruimte die het kabinet wil gunnen is alleen misschien genoeg voor de verbreding als bouwproject. Er is geen stikstofruimte om na de verbreding ook daadwerkelijk verkeer op de weg toe te laten….

 

Een nieuw tracébesluit is nodig!

Wat het kabinet nu voorstelt is bij voorbaat een deel van de “stikstofruimte” weg te geven aan een plan dat nog niet eens in procedure is. Het bijzondere is dat het volledige Tracébesluit voor de Ring op juli 2019 is vernietigd door de Raad van State.

De minister moet eerst weer een nieuw Tracébesluit voorbereiden en nemen. Daar kan weer beroep en bezwaar tegen worden ingediend. Pas als de Raad van State geen juridische bezwaren ziet,  kan er worden aanbesteed.  De gehele procedure duurt vaak enkele jaren.


Wat als de minister dit plan er nu wel politiek en juridisch doorkrijgt ?

Dan duurt het nog een tijd voordat er een spa in de grond kan worden gestoken. Eerst volgt nog een pakweg anderhalf jaar durend aanbestedingsproces.  Maar ook het onderhandelen tussen allerlei partijen waar nu die zogenaamde 'Stiktstofruimte' aan wordt toebedeeld kan nog wel wat tijd kosten. De snelheidsverlaging vermindert de uitstoot te weinig om de uitstoot van nieuwe weg- en woningbouwprojecten te compenseren. Dus er moeten projecten afvallen.

De gevolgen van deze verbreding voor mens en natuur?

Voor de mens: meer geluidhinder en verslechtering van luchtkwaliteit, verlies van groen en een tekort aan nieuwe woningen.

Voor de natuur: niet alleen vernietiging van een deel van een meer dan tweehonderd jaar oud landgoed  Amelisweerd, maar ook de kap van vele duizenden bomen (in totaal zo’n 60 hectare) langs het complete tracé.

 

Wij willen dat het kabinet ons alternatief omarmt.

2x6 rijstroken binnen de breedte van de bestaande weg
Het nut en de noodzaak van de verbreding naar 2x7 rijstroken zijn niet aangetoond. Wij hebben een concreet uitgewerkt alternatief dat Amelisweerd niet verder aantast. Ook voor het overige deel van het tracé is de impact minder. De variant voldoet aan alle criteria van doorstroming en verkeersveiligheid. Met minder inspanning wordt eenzelfde resultaat bereikt als bij de variant van 2x7 rijstroken.

Onderdeel van de 2x6 variant is een maximale rijsnelheid van 80 km/uur. Beter voor de gezondheid van bewoners, veiligheid op de weg en een betere doorstroming van het verkeer.

En verder:  Beter besteden van overheidsgeld

In 2011 kostte  dit verbredingsplan bijna 1200 miljoen euro. We zijn nu negen jaar later en een toekomstige aanbesteding zal zeker niet goedkoper uitvallen.

Wanneer je het over de bereikbaarheid van de regio hebt, kan dit geld volgens ons beter besteed worden. Gemeente en provincie hebben daar heel duidelijke opvattingen over: geld voor OV en fiets is veel harder nodig en veel effectiever voor de aanpak van files.

Daarnaast is de stikstofproblematiek hier nog lang niet mee opgelost!