Bericht

Nieuwbouw Lunettenbaan: reactie van een actieve bewoner: John Buitink

Geplaatst op 15 maart 2024, 00:47 uur
Illustration
profile picture
Paul Hustinx

Dit artikel is een vervolg op het een dag eerder (14 maart) geplaatste artikel "Nieuwbouw Lunettenbaan: de plannen, achtergronden en doelen"

Reactie van een actieve bewoner: John Buitink

De gemeente stelt in het verspreide wijkbericht over de vervanging van de kantoorgebouwen aan de Lunettenbaan door een nieuw gebouw met ruimte voor wonen dat zij ten behoeve van de op te stellen ‘bouwenvelop’ met randvoorwaarden, wensen en eisen graag de mening van omwonenden en ondernemers wil horen en meenemen. Daartoe zal zij een aantal informatieavonden beleggen. Het wijkbrede Bewonersoverleg BOL is ook op de hoogte gesteld. Echter, het wijkbericht waarin de avonden worden aangekondigd is alleen bezorgd in de direct omliggende buurten, omgeving Jungfrau/Matterhorn, Lunettenberg en het ‘Schotse’ buurtje aan de overzijde van het Inundatiekanaal. 

Is er via het BOL al iets te zeggen over hoe de plannen bij bewoners zijn aangekomen? Het BOL als geheel heeft over deze kwestie nog geen standpunt ingenomen, meldt secretaris Christien Bolt. Maar John Buitink, al langere tijd actief in Lunetten op diverse fronten, wil op persoonlijke titel al wel reageren. 

Participatie versus alleen gehoord worden 

Allereerst zegt hij dat hij het liefst zou zien dat bewoners in een vroeg stadium actief worden ingeschakeld om samen met de gemeente de bouwenvelop met randvoorwaarden voor de verdere uitwerking te maken. Nu stelt de gemeente wel dat zij de bewonerswensen wil meenemen in de bouwenvelop, maar Buitink is er niet gerust op dat de inbreng ook met zekerheid wordt meegenomen. “Het kan zijn dat ideeën van bewoners worden meegenomen, maar het kan ook zijn dat dit niet zo is”. Hij heeft ook de indruk dat het bij de participatieavonden alleen gaat om ‘gehoord worden’. “Dat is niet de definitie die bewoners aan participatie geven, dan zou het veel meer moeten zijn dat bewoners, ondernemers, gemeente en eigenaar samen die bouwenvelop gaan maken”. 

Hele wijk

Ook zou hij graag zien dat er bewoners uit de hele wijk bij het project worden betrokken. Nu is het wijkbrede bewonersoverleg BOL weliswaar geïnformeerd, maar het wijkbericht met de vooraankondiging van de informatieavonden is alleen in de hierboven al genoemde direct aangrenzende buurten verspreid. 

Reductie tot abstracte termen

Buitink waardeert het dat aansluiting wordt gezocht bij de Omgevingsvisie Lunetten (zie bijlage en hieronder weergegeven link), waarvoor ook veel wijkbrede participatie heeft plaatsgevonden, daar in de vorm van workshops, “De resultaten van De Burgertop Lunetten 2017, een initiatief van betrokken inwoners, waren het uitgangspunt”, memoreert hij, “Beiden, de burgertop en omgevingsvisie, waren in voorbereiding en uitvoering een succesvolle nauwe en verbindende samenwerking tussen ambtenaren en bewoners. Samen weken wij af van gebaande paden, we vonden elkaars verschillende kijk op hetzelfde verhaal en door naar een gezamenlijke kijk te zoeken en te vinden kregen we een verbinding". 

Wel vindt Buitink het betreurenswaardig dat er van veel inbreng in het eindrapport weinig meer was terug te herkennen. Want op die workshops  zijn ‘heel veel concrete ideeën geopperd, maar die zijn allemaal van de aardbodem verdwenen’. “Er zijn tekeningen gemaakt, en maquettes, maar die zie je niet terug in omgevingsvisie”. De inbreng was ‘alleen  in abstracte en clichématige termen’ terug te vinden in de eindversie, aldus Buitink. De visie van de wijk was volgens hem aangepast aan de eerder vastgestelde stedelijke omgevingsvisie. “Wat we wel geleerd hebben is dat het naderhand beschrijven van de gesprekken, tekeningen en maquettes, door in dit geval enkel ambtenaren, er weer veel ruis ontstaan. Zeker omdat de Lunettense visie ingepast moest worden in de stedelijke omgevingsvisie en beleid. Daar waren bewoners niet op voorbereid.”, zegt hij.  Sommige dingen waren volgens hem ‘afgezwakt’, andere ‘omgebogen’ zodat het beter in overkoepelende plan paste. Alles leek zo ‘vertaald dat het in het beleid van de overheid past’. Er zijn bewoners die zeggen: ik lees een heel ander plan dan ik zou verwachten, horende wat er tijdens workshops is ingebracht”.

Verwarring mogelijk

Hij wijst er ook op dat dingen soms in de ogen van de gemeente hetzelfde zijn, maar voor bewoners toch tegenstrijdig aanvoelen. Bijvoorbeeld als het gaat om groen, kan het zijn dat de gemeente in haar beleid voor een ‘gezonde stad’ uitgaat van een bepaalde hoeveelheid groen, terwijl bewoners vooral gehecht zijn aan bestaand groen. Dan kan het gebeuren dat een gemeentelijk plan, stel je voor met veel gevelgroen, voldoet aan de hoeveelheid gewenst groen, maar dat er toch 80% van het bestaande groen verdwijnt. Of bewoners zien in de  sporendriehoek ‘een mooi stukje groen met een boerderij’, terwijl het voor de gemeente een ‘braakliggend stukje grond’ is, geschikt voor ‘nieuwbouw met genoeg groen’. “Dat leidt soms tot verwarring”, aldus Buitink.

Hoe open?

De vraag is voor hem nu hoe open de gemeente de gesprekken zal aangaan. Want ‘het gevaar is dat als je alleen maar hoort, dat later weer anders opschrijft, je er beteuterd uit komt’, stelt Buitink. Iets gelijksoortigs vreest hij als de gemeente te veel uitgaat van de Omgevingsvisie als document. Dan krijg je niet echt een beeld van wat bewoners willen, zegt hij. Ook om al deze genoemde kwesties pleit hij voor voortzetting van directe participatie van bewoners en ondernemers in de wijk: “het mooiste is natuurlijk om samen die envelop te gaan maken’. Juist als bewoners volledig mogen participeren, is er kans dat er iets komt waarvan iedereen zegt: ‘hé dit is het, daar gaan we voor, hier hebben we wat aan’, volgens Buitink. Dan resulteert het in ‘een algemeen gemeentelijk beleid op maat toegepast’.

Nog niets over inhoud

Over de inhoud van de plannen, wil  Buitink bewust nog geen mening geven. “Wat ik als individuele bewoner vind, is nu niet van belang. Het gaat erom samen te komen tot een breed gedragen voor iedereen realistisch plan”. De omgevingsvisie, het intentiedocument en de zienswijze van de initiatiefnemers acht hij hiervoor ‘goede handvatten’. Hij wil daar nog graag het GroenOntwikkelplan Lunetten aan toevoegen: ‘ook een cocreatie van bewoners en gemeente’. “Zij passen allen in het huidige beleid van de gemeente”, zegt hij. 

 

Illustration
De kantoren aan de Lunettenbaan die men wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw met ruimte voor wonen (eigen foto Paul Hustinx)
Deel dit: