Organisatie

Bewonersplatform Samen Musketon

Netwerkorganisatie, Informele groep

Samen dansen in de Musketon, Samen spelen in de Musketon, Samen leren in de Musketon…


Bewonersplatform Samen Musketon is van start!


Tijdens de wijkavond op donderdag 12 december is het basisteam geformeerd waarmee we als gebruikers van de Musketon en bewoners van Lunetten verenigd deel kunnen gaan nemen aan het ontwerpproces rond de modernisering van de Musketon.


Hoofddoel Bewonersplatform Samen Musketon: Goed georganiseerd en in vertrouwen verenigd met elkaar samenwerken voor een vernieuwde Musketon voor de hele wijk.


Het kernteam Samen Musketon gaat van start met de volgende vier leden: Lous Brouwer, Willem Stokkers, Inge Puyman, & Maaike de Vos.


De teamleden zullen zich groepoverstijgend en inclusief inzetten voor het gemeenschappelijk belang van gebruikers & bewoners en daarbij oog houden voor de specifieke noden van kwetsbare groepen. Men zal zich constructief inzetten om op zoek te gaan gezamenlijke oplossingen en daarbij transparant & consequent blijven communiceren met alle betrokkenen. Het team zal daarbij begeleid worden door procesbegeleider Alfred van Putten (zie vorige update met introductie), en zich laten informeren & adviseren door een kenniskring van bewoners en gebruikers. Wil jij ook meedenken? Sluit je aan bij het bewonersplatform!


Met het bewonersplatform streven we naar gedegen & transparante informerende & raadplegende informatievoorziening van en naar bewoners. Deze wisselwerking zal in stand worden gebracht middels het digitale participatieplatform op www.lunetten.nl en middels openbare, regelmatige algemene vergaderingen. Het precieze schema hiervoor zal nog nader bepaald worden nadat de coproductieafspraken zijn gemaakt met de diverse partijen. (zie ook de sheets van de wijkavond tussen de documenten)


Onderscheid Samen Musketon & Musketon Gebruikersraad: Het bewonersplatform vertegenwoordigd de gebruikers & bewoners tijdens het moderniseringstraject terwijl de Musketon Gebruikersraad zich namens de gebruikers zal blijven inzetten voor het dagelijks beheer van de Musketon. Het voorstel van Hein van Kruisdijk om alle leden van de Musketon Gebruikersraad automatisch zitting te laten nemen in het Samen Musketon team werd niet gedragen. De raadsleden die deelnemen aan het team doen dat op persoonlijke titel. 


In aanloop naar de wijkbijeenkomst bleek de urgentie voor het verenigd aan de slag gaan: de eerste bijeenkomst van het ontwerpteam algemene ruimtes bleek 18 december al plaats te gaan vinden zonder dat de bewoners daar expliciet voor waren uitgenodigd. Dit ondanks participatietoezeggingen. (zie ook het processchema tussen de documenten) Na uitgebreid overleg en het afwegen van alle standpunten zijn we overeen gekomen dat we het krachtigst een signaal af kunnen geven door niet alsnog bij de bijeenkomst te verschijnen en wel een e-mail naar procesmanager Marije van Mierlo te sturen waarin we de participatieafspraken herhalen en benadrukken dat we vanaf het begin betrokken dienen te worden bij het proces & derhalve tijdig en expliciet uitgenodigd hadden moeten worden. Dit signaal wordt aangevuld met een e-mail naar Rick de Kogel van Welzijn om de kaders voor coproductie duidelijk af te spreken en e-mails naar de andere huurpartijen met mededeling dat we graag constructief de samenwerking met ze aangaan.


Ondanks de teleurstelling over het gebrek aan directe communicatie vanuit de gemeente over de vervolgafspraken, is het een mooie avond geworden waarbij de wens om samen te werken overheerste. We zetten een mooie stap om met een gedragen team verenigd aan de slag te gaan voor een toekomstbestendig Musketon voor Lunetten. Op naar een Musketon voor iedereen!


 


Maaike de Vos, namens Bewonersplatform Samen Musketon


N.B. Opmerking ten behoeve van de transparantie: deze pagina is aangemaakt door de Musketon Gebruikersraad. Dit ter ondersteuning van & vooruitlopend op de bewonersparticipatie in de coproductie met de gemeente Utrecht in de ontwerpfase van de Musketon modernisering. Het eigenaarschap zal overgedragen worden aan de vertegenwoordigers(groep) zodra deze bekend is. MV, 11 november 2019


 


 

Illustration
 
Deel dit:
Standaardlocatie
Contactpersonen van Bewonersplatform Samen Musketon
Personen verbonden aan Bewonersplatform Samen Musketon
Activiteiten in het verleden
2 berichten van Bewonersplatform Samen Musketon