Organisatie

Wijkcoöperatie Lumineus Lunetten

Non-profit

Wijkcoöperatie Lunetten U.A. is opgericht om overeenkomsten en lidmaatschappen te kunnen aangaan en uitvoering te geven aan lunetten.nl, het wijkinformatiepunt en de ladder.


Toen werd nagedacht over het oprichten van de coöperatie is uitgebreid stilgestaan bij de doelstelling.


Hoewel de aanleiding voor de oprichting een vrij smalle doelstelling was, namelijk het ontsluiten, organiseren en beheren van wijkinformatie via de eerder genoemde digitale en niet-digitale middelen, is er uiteindelijk gekozen voor een brede doelstelling om ook opties en andere mogelijkheden voor de toekomst open te houden. 


Die brede doelstelling luidt:


Het faciliteren en stimuleren van initiatieven en (doen laten) uitvoeren van projecten die er aan bijdragen dat bewoners van Lunetten, jong en oud, met plezier kunnen (blijven) wonen en te bevorderen dat bewoners en belanghebbenden bij de wijk optimaal zeggenschap hebben en een actieve bijdrage leveren aan de vormgeving van een goede woon,- leef- en werkomgeving in de wijk.


Hoewel de focus van de coöperatie voor de korte termijn vooral gericht is op de eerder genoemde smalle doelstelling biedt de brede doelstelling de mogelijkheid allerlei initiatieven die gunstig of nuttig zijn voor bewoners van Lunetten, te ondersteunen.

Deel dit: