hein van kruijsdijk


Nieuwsbrief Modernisering Musketon27 januari 2022Beste meedenkers en gebruikers van Buurtcentrum de Musketon
Op 17 november 2021 hadden we samen een meedenkersbijeenkomst
over het participatieplan voor de Musketon. De resultaten daarvan staan samengevat in de bijlage.
Aan de hand daarvan zijn wij verder gegaan. We willen jullie graag informeren en betrekken bij dit
vervolg.

Tijd voor een nieuwe Nieuwsbrief
Dit keer met een beschrijving van actuele zaken, een oproep aan jullie allemaal om ons team te
versterken, en om verder mee te denken over het participatieplan. Onze keuze voor optie 1 of 3 uit
het haalbaarheidsfase moet nog gemaakt worden, maar op voorwaarde dat we ervan overtuigd zijn
dat alles past volgens het opgestelde Programma van Eisen.

Stand van Zaken van het project Modernisering Musketon (een bijdrage van de projectmanager
Janet van Oort)
Op 14 oktober vorig jaar hebben we u tijdens een informatieavond geïnformeerd over modernisering
van De Musketon. Samen met de beoogde huurders en Samen Musketon is onderzocht hoe De
Musketon kan worden verbouwd. Voor afronding van het haalbaarheidsonderzoek zijn positieve
besluiten door de beoogde huurders en het college nodig. Hiervoor moeten nog enkele onderzoeken
worden gedaan, onder andere naar of het Gezondheidscentrum Lunetten een plek kan krijgen in De
Musketon.
Na afronding van het haalbaarheidsonderzoek, kan het ontwerp verder worden uitgewerkt door een
architect. De gemeente Utrecht, beoogde huurders en Samen Musketon vragen bewoners van
Lunetten en gebruikers van De Musketon vervolgens om mee te denken over de uitwerking van het
ontwerp. Hiervoor hebben zij een participatieplan uitgewerkt. Wij horen dan graag wat uw
suggesties en aandachtspunten zijn voor het ontwerp. Meer informatie over hoe en wanneer dat
kan, leest u te zijner tijd op de projectwebsite www.utrecht.nl/musketon of
wijkplatform www.lunetten.nl en via nieuwsberichten van de gemeente Utrecht.
Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Janet van Oort
via emailadres vastgoedorganisatieutrecht@utrecht.nl .

Stand van zaken Bewonersparticipatie binnen het project Modernisering Musketon
Aan de hand van de resultaten van de meedenkersbijeenkomst hebben we onze mening duidelijker
kunnen bepalen en uitdragen. De vele suggesties waren van een hoog niveau.
Zowel bij de meedenkers als bij ons zijn er vragen over de werkwijze en samenstelling van de
werkgroep buurtcentrum, bestaande uit Vastgoed, DOCK, de projectmanager Janet van Oort, Rick de
Kogel (MO) en Samen Musketon. In deze groep i.o. worden zowel het Voorlopig Ontwerp voor het
buurtcentrum als bewonersparticipatie vorm en inhoud gegeven.
Eind november zijn onze vragen besproken in de werkgroep i.o. en is op wens en initiatief van
Welzijn/MO besloten tot een gesprek met de Driehoek over hun (al dan niet) deelname aan de
werkgroep. Medio december heeft dit gesprek plaatsgevonden. Daarin stelde Welzijn/MO vast dat
het goed zou zijn om het gesprek te verbreden en met de diverse gebruikers en gebruikersgroepen
het gesprek te voeren over (het verbeteren van) de interne communicatie binnen het buurtcentrum.
Begin januari is besloten dat (de teammanager van) DOCK een dergelijk gesprek gaat organiseren.
Verder is een nieuw architectenbureau geselecteerd. De naam en de intenties van dit bureau zullen
we een volgende nieuwsbrief meedelen, omdat de opdracht op dit moment nog niet is verstrekt.
We hopen binnenkort duidelijkheid te krijgen over de positie van het Gezondheidscentrum en
andere nog op te lossen vraagstukken (zie info projectmanager) en verder te gaan met onze
werkzaamheden.

Oproep nieuwe leden Kernteam Samen Musketon
Zo snel mogelijk, maar zeker bij het begin van de nieuwe fase Voorlopig Ontwerp zoeken we
dringend nieuwe leden voor het Kernteam. Wij vragen mensen die samen met ons er iets goeds en
moois van willen maken. Betrokkenheid, tijd, uitdaging, samenwerken, communicatie en creativiteit
zijn sleutelwoorden. Wil je er over nadenken, meer weten? Laat het ons weten! Laat van je horen!
We horen graag je opmerkingen, suggesties, ideeën en voorstellen. Je kunt ons bereiken op
samenmusketon@gmail.com. Je kunt je ook opgeven voor de meedenkersgroep, graag zelfs!
Wij kunnen het niet alleen, maar wel Samen (Musketon)!
De kerngroep Samen Musketon,
Lous, Inge, Alfred en Hein


 Bijlage: opmerkingen meedenkersbijeenkomst 17 november 2021
Onderwerp: Conceptparticipatieplan versie ..november 2021
Aanwezig: zie lijst
* Aanpak achterstallig onderhoud tot aan de uitvoering Modernisering= probleem
Houding Stadsbedrijven: niet meer investeren in afwachting van..
Afspraak: Iedereen gebruikt eigen kanalen om deze kwestie aan te kaarten. Samen
bereiken we meer dan ieder apart.
* Participatieplan
In de tekst is sprake van het FPvE Welzijn en het FPvE MFA Musketon van 30-03-2021 als
toetsingskader.
- Wat is het toetsingskader?
- Wie toetst?
- Wanneer mag er sprake zijn van “weloverwogen afwijken van gestelde eisen”?
- Meedenkers dienen kennis te kunnen nemen van het FPvE MFA Musketon.
* Terminologie van belanghebbenden bij participatie is onduidelijk. Voor wie is het
participatieplan bedoeld, wie gaan er participeren en waarover? Welke taal spreken we (af)?
Het lijkt er nu op dat de taal van (verhuur via) Vastgoed wordt gesproken.
Wij zouden willen afspreken:
Gebruikers Buurtcentrum: huurders van ruimtes/ organisatoren van activiteiten
Eindgebruikers: deelnemers aanbod (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd)
Bewoners: wijkbewoners Lunetten
Potentiële gebruikers: huurders/ organisatoren in de toekomst
Potentiële eindgebruikers: Deelnemers in de toekomst
Samen Musketon: afvaardiging (potentiële) gebruikers en eindgebruikers
Afstemming nodig met de andere drie huurders over de terminologie!
* Zou het moeten gaan om participatie op het gehele gebouw/MFA of alleen over
Buurtcentrum? Belanghebbenden Buurtcentrum hebben ook belang bij het gehele 
gebouw, zowel als MFA maar ook op onderwerpen als entree, sfeer enz. Het gebouw
Musketon moet “helpen”, ondersteunend zijn bij de Modernisering van het Buurtcentrum.
Binnen een MFA kunnen de verschillende functies elkaar versterken.
* Afdeling Vastgoed, eigenaar van het gebouw zou zich gehouden moeten voelen aan Samen
Stad Maken, ook als eis te stellen aan al haar huurders.
* Vinden we dat we als gebruikers/ eindgebruikers willen co- creëren op het gehele gebouw?
Eventueel: waarop wel en waarop niet?
* Het ontbreekt nog aan een visie op een MFA.
* Er zit te weinig potentie in het plan. Het gebouw moet immers minstens 20 jaar meekunnen;
ook potentieel gebruik moet meegenomen worden.
* Ook de sociale ondernemer, als die er komt- zie variant 1, moet mee kunnen praten en
beslissen. Zie als voorbeeld Limoenz.
* Is er rekening gehouden met de uitbreiding van Lunetten (meer woningbouw/ meer mensen)
in relatie tot de vierkante meters Welzijn?
* Werkgroep Buurtcentrum
- Waarom alleen participatie bij Voorlopig en Definitief Ontwerp? Welke fases zijn er
nog meer? Daar zou toch ook sprake moeten zijn van participatie??
- Wie is de voorzitter/ gespreksleider van deze werkgroep?
- Wat is het doel/ te behalen resultaat?
- Welke werkwijze wordt gehanteerd? Wie doet wat met wie waarom en wanneer?
- Wat is de samenstelling van deze werkgroep? MO Welzijn/ Samen Musketon/
Vastgoed- Participatie/ Communicatie. Wat is de rol van DOCK, Stadsbedrijven,
Driehoek? (Gebruikersraad vindt dat de Driehoek daarin geen plek heeft)
- Welke communicatie middelen worden ingezet, met wat als doel? Wie is waarvoor
verantwoordelijk?
* Er is een projectorganisatieplan nodig, dat als onderlegger dient voor het Participatieplan.
Hoe wordt er toegewerkt naar een Voorlopig Ontwerp? Wat wordt door wie waar en
wanneer besproken en met welke bevoegdheid in besluitvorming? Hoe zorgen we er voor
dat Samen Musketon relatief autonoom blijft in haar positie/ rol?
Afspraken:
* Samen Musketon vraagt om zo snel mogelijk te kunnen beschikken over een
projectorganisatieplan.
* Meedenkers mailen hun commentaar/ opmerkingen/ vragen (voor zover nog niet ingebracht)
naar Samen Musketon, uiterlijk 24 november. Op 29 november is er weer een overleg over
Participatie waar dan de input van meedenkers in mee genomen kan worden.
* Er komt een vervolg- meedenkersbijeenkomst als ook het projectorganisatieplan er is/
duidelijk is. Opmerkingen gemaakt bij de meedenkersbijeenkomst van 17 november 2021.

0
Open de update in eigen pagina