Wie zijn wij en wat willen wij?

1.1 Bewonersinitiatief
In dit onderdeel lees je over het ontstaan van Warm Lunetten, de aanleiding om het initiatief te starten en de betrokken deelnemers, waaronder kernteam, werkgroepen, actieve achterbannen in de buurt (zoals straatambassadeurs, energiecoaches), evt. direct betrokken organisaties, etc.

 

1.1.1. Aanleiding voor de start van Warm Lunetten
Warm Lunetten komt voort uit het bewonersinitiatief “Expeditie Tirol”.
Expeditie Tirol is in 2019 ontstaan naar aanleiding van de prijsvraag “Expeditie Warmte”, waarin de gemeente Utrecht buurtinitiatieven vroeg om ideeën voor lokale warmtenetten. Bewoners van de straat Tirol in de wijk Lunetten hebben deelgenomen: een Kernteam van bewoners heeft met Eneco als kennispartner de mogelijkheden verkend van een combinatie van isolatiemaatregelen met een warmtenet op basis van luchtwarmte. Het ontvangen prijzengeld voor de tweede plaats wordt ingezet als medefinanciering van Warm Lunetten.
Uit de verkenning bleek dat de straat Tirol (met slechts 100 woningen) te klein is voor een rendabel warmtenet op luchtwarmte. De vraag is welke schaalomvang noodzakelijk is voor andere warmtebronnen. De geplande verkenning naar alternatieve warmtebronnen zal ook hier een antwoord op moeten geven, maar we verwachten dat voor veel warmteoplossingen de wijk een beter geschikte omvang heeft. In Lunetten staan circa 6.000 woningen met ongeveer 11.000 inwoners.
Een aanpak op wijkniveau is echter op korte termijn van de kant van gemeente of woningcorporaties niet te verwachten; in de gemeentelijke Transitievisie Warmte gaat Lunetten pas rond 2040 van het gas af. Tot die tijd zullen bewoners zelf een antwoord moeten geven op vragen als: welke maatregelen en investeringen zijn nodig en verstandig; wat te doen als de cv-ketel kapot gaat? Wat in de verbouwing meenemen? En welke mogelijkheden zijn er voor collectieve warmteoplossingen, zoals met een lage temperatuur warmtenet?

1.1.2. Betrokken deelnemers
In de onderstaande tekst zijn de deelnemers aan het initiatief Warm Lunetten vermeld.

Een groep van vijf bewoners uit de wijk Lunetten vormt samen het kernteam van het initiatief Warm Lunetten (anno Q2 2024).
Het kernteam komt elke maand bijeen om de voortgang van het project Warm Lunetten te bespreken en acties die nodig zijn in de ontwikkeling van het initiatief te identificeren en uit te voeren.

Warm Lunetten is onderdeel van de wijkcoöperatie Lumineus Lunetten. Via de Algemene Leden Vergadering hebben alle leden van de coöperatie (de wijkbewoners) zeggenschap over de inhoud van Warm Lunetten.
Het bestuur van de wijkcoöperatie is dus ook het bestuur van Warm Lunetten. Wij maken gebruik van diverse subsidiemogelijkheden van de drie overheden (gemeente, provincie, landelijk). Vandaar dat praktisch de contacten met de penningmeester nauw zijn.
De penningmeester van Lumineus Lunetten bewaakt de uitgaven/investeringen die Warm Lunetten doet, zoals de inkoop van externe professionals.

Een ondersteuner van de LSA Landelijke Samenwerking Actieve bewoners (tot eind 2024)
LSA Bewoners levert een (of meer) procesbegeleider(s) die

  • vijf Vereniging van Eigenaren helpt bij het nemen van stappen in de verduurzaming van de aangesloten appartementen.
  • Bewoners van Dwarse Daken helpt bij het nemen van stappen in de verduurzaming van deze woningen.

Kwartiermaker van Energie Samen, voor Warm Lunetten.
Sinds Q3 2023 is een kwartiermaker actief, die Warm Lunetten begeleidt in de Verkenningsfase om te komen tot een gedragen Buurtenergieplan als startmijlpaal voor de Ontwikkelfase in het buurtproces. De begeleiding vindt plaats aan de hand van het door (energie)coöperaties ontwikkelde en gevalideerde buurtproces, dat als richtlijn dient.

Energieambassadeurs
Een energieambassadeur heeft als doel om de woningeigenaar te ondersteunen bij de verduurzaming van zijn woning.
Warm Lunetten werkt nauw samen met de pool van Energie-U. Twee ambassadeurs zijn actief in de wijk. U kunt ze iedere tweede zaterdag van de maand van 10-12 uur vinden in het RepairCafé in de Musketon.

Wat nog nodig is:
Straatambassadeurs
Straatambassadeurs zijn de verbinders van de wijk en daarmee vervullen zij een onmisbare rol binnen een besparings- of warmte-initiatief. Straatambassadeurs versterken het buurtnetwerk en zijn het aanspreekpunt voor de mensen in de straat. Zo worden vragen, zorgen en ideeën van bewoners serieus genomen en waar nodig doorgespeeld naar het kernteam om opgepakt te worden. Tegelijkertijd blijven bewoners goed op de hoogte van groene acties en de ontwikkelingen richting een duurzame warmtevoorziening. Bovendien zorgen ze voor warme contacten in de fase van contractering voor het warmtesysteem.


Energieklussers
Deze mensen worden opgeleid om kleine maatregelen in en om de woning aan te brengen zoals het plaatsen van tochtstrips, een waterbesparende douchekop of brievenbusborstel. Ook geven zij tips aan de bewoners en kijken naar grote verspillers of comfortproblemen.