Bericht

Eindconcept Groen Ontwikkelplan Lunetten beschikbaar!

Geplaatst op 16 oktober 2022, 19:00 uur
Illustration

Met het GOL word een ambitie van Lunetten, benoemd in onze omgevingsvisie, in kaart gebracht: het leven in park Lunetten nog plezieriger maken !
In de omgevingsvisie Lunetten* wordt meerdere malen geschreven dat bewoners uitgenodigd worden om mee te denken met de eigenaar van de openbare ruimte: de gemeente. In het GOL ligt het accent op co-creatie, waarbij bewoners actief de kartrekker zijn. De eigenaar wordt gevraagd mee te denken en te doen met de gebruiker, de bewoners. Met ons dus!

Vanuit een bewonersinitiatief is in 2020 een begin gemaakt met dit groen ontwikkelplan. 
In Lunetten hadden we al het Groenplan van 2004, maar sindsdien is er veel veranderd. Vandaar dit nieuwe plan dat bol staat van ideeën en wensen van ons, bewoners. De uitgangspunten en inhoud van het Groenplan 2004 zijn geheel overgenomen. Er is vervolgens veel toegevoegd en geactualiseerd.

De ingebrachte plannen hebben betrekking op recreatie, groen en leefbaarheid.
Het GOL richt zich op Lunetten over 20 jaar, aan de hand van streefbeelden. Die streefbeelden vertellen hoe de natuur, het landschap en erfgoed er dan uit kunnen zien. Maar ook recreatie en beleving. En natuurlijk: wat is er gedaan om de leefbaarheid te behouden van onze wijk te midden van verkeersdrukte en een veranderend klimaat?

Veel van jullie hebben bijgedragen! O.a. door wandelenquêtes in te vullen, door mee te doen aan de ateliers als inhoudelijke bijdrage aan de omgevingsvisie Lunetten, door deelname aan de groene Burgertop 2021, door deel te nemen aan workshops of in een werkgroep. Veel dank daarvoor! Je ideeën of wensen zijn opgenomen in een totaaloverzicht en veel ideeën zijn onderdeel van één van de planvoorstellen. 

Dit plan is vóór en dóór bewoners. Dat wil niet zeggen dat alles wat je erin leest ook gerealiseerd kan worden. Dat kan alleen wanneer bewoners het initiatief nemen en meestal in co-creatie met betrokkenen, zoals o.a. gemeente en waterschap. Steeds wanneer er een voorstel komt voor een verandering in openbare ruimte van de wijk, wordt dit afgewogen met andere belangen en waarden uit het GOL. Zo kunnen we weloverwogen de natuurwaarden van de wijk vergroten of juist verkleinen, omdat we de waarden tegen elkaar af kunnen wegen. 
Sommige voorstellen kunnen snel en zonder veel kosten uitgevoerd worden. Andere ideeën vragen geduld, veelvuldig overleg met overheden enof marktpartijen en financiering, met ‘Samen Stad maken op de Utrechtse manier’ als leidraad.**  

Wil je hieraan meehelpen? Dat kan op veel manieren: binnen het GOL-netwerk kun je bijv. bijdragen als projectcoördinator of praktisch bij uitvoering en beheer. Ga naar de GOL projectpagina op Lunneten.nl: Project: Groen Ontwikkelplan Lunetten.

De status van het GOL
Het GOL heeft als eindconcept nog geen officiële status, er kunnen dus geen rechten aan ontleend worden. Wel hebben vertegenwoordigers van de gemeente samen met bewoners bijgedragen aan de totstandkoming van het GOL. Het eindconcept is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van de gemeente en sluit o.a. aan op de inzet vanuit de gemeente op initiatieven voor zelfbeheer van groen in de buurt, zoals geformuleerd in het coalitieakkoord 2018-2022.
De volgende logische stap is het verankeren van het GOL in het gemeentelijke beleid, aansluitend op het coalitieakkoord 2022-2026, waarin in paragraaf 3.2 het groen en een klimaatbestendige leefomgeving nadrukkelijk genoemd worden. Samen met vertegenwoordigers van de gemeente kijken we hoe we dit gaan vormgeven.    

Gebruik van het GOL
Behalve een plan met voorstellen om het bestaande groen te verbeteren en te versterken is het GOL een hulpmiddel om het bestaande, vaak kwetsbare groen te beschermen. En buiten dat is het GOL gewoon een document vol wetenswaardigheden over groen Lunetten. En dat groen begint zodra je naar buiten gaat: de eigen tuin, balkon, straat, sportveld, park...   

Het GOL is omvangrijk. Je leest het niet van A tot Z. Het is handiger om gericht naar informatie te zoeken. Om snel te komen waar je wilt zijn is het plan in stukken geknipt. Je zoekt: 

(pdf’s openen in een nieuw tabblad)

Tot slot
Met het publiceren van dit eindconcept komt een inventarisatie- en vastleggingsproces van twee jaar op z'n eind. Het GOL bevat enorm veel informatie waar je misschien je weg wel in vindt, maar waar je misschien ook wel wat meer uitleg bij wilt hebben. Dat gaan we regelen! Het plan is om dit najaar nog een bijeenkomst over het GOL te organiseren, waarbij je ruim de gelegenheid krijgt om je vragen te stellen.

 

* Ambitie park Lunetten | Gemeente Utrecht - Omgevingsvisie
** Handleiding participatie: de stad laten meedenken | Gemeente Utrecht

 
NB.: Deelnemers aan de Groentop in oktober 2021 krijgen persoonlijk nog bericht m.b.t. de mogelijkheid om feedback te geven op het eindconcept GOL.

 

Deel dit: